ایرانیان باستان به گواهی تاریخ ملی ملتی شاد بودند، جشن‌های پی‌درپی روح آنان را طراوت می‌بخشید، حتی اعراب به فستیوال مهرجان می‌گفتند که معرب جشن مهرگان ماست.<br /> نیاکان ما شادترین مردمان جهان<br /> ایرانیان امروز افسرده‌ترین مردمان جهان!<br /> ۱۹ فروردین- جشن فروردینگان ---> فروردین...

فایل(های) الحاقی

جشن‌های ایرانی melati shad.pdf 29 KB application/pdf
جشن‌های ایرانی jashnhaye irani.pdf 126 KB application/pdf