یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در تحقیق پیرامون عصر هخامنشی دین و آئین آنهاست. آیا هخامنشیان که درخشان‌ترین بخش تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را رقم زده‌اند در مفاهیم و مقولات دینی اعتقادی، مشکل داشته‌اند؟ آیا به راستی آنها نتوانسته یا نخواسته‌اند دین خاص را رسمیت بخشند. پاره‌ای از مورخان و اندیشمندان، ایرانیان عصر هخامنشی را پیرو آئین مزدیسنا می‌دانند و برخی دیگر تساهل مذهبی را در این دوران تأئید می‌کنند...

فایل(های) الحاقی

هخامنشیان و تساهل دینی hakhamaneshiyan va tasahole dini.pdf 72 KB application/pdf