توحید در فرهنگ اسلامی، معنای بلند و گسترده‌ای دارد. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال و توحید در عبادت.<br /> توحید یعنی: ایمان به یگانگی خداوند.<br /> توحید یعنی: نفی هوس‌ها. کسی که هواپرست است، از مدار توحید خارج است. آری کسانی که از هوس‌های خود پیروی می‌کنند، در حقیقت خدای آنها هوای نفس آنان است...

فایل(های) الحاقی

پناهگاه توحید panahgahe tohid.pdf 1,022 KB application/pdf