با انقراض دولت صفاری در فروردین‌ماه ۲۷۹ به دست امیراسماعیل سامانی، رویای احیای شاهنشاهی ایران که یهقوب لیث و برادرش عمرو در ذهن داشتند تعبیر ناشده ماند تا سه دهه بعد به‌صورت تلاش‌های میهن‌پرستانه فرزندان زیار جلوه‌گر شود برنامه‌های فرزندان زیار نیز به سبب خیانت‌های فرزندان بویه که عملاً خودشان را به دربار خلافت عباسی وابسته کردند عقیم ماند. پس از آن مرداویچ توسط سه تن از ترکانی که خود را به خلیفهٔ بغداد فروخته بودند ترور شد، امیران آل بویه به‌عنوان حامیان نیرومند خلافت عباسی ـ وشم‌گیر برادر مرداویچ رااز همه سو احاطه کردند...

فایل(های) الحاقی

فرزندان سبکتکین غزنوی راهگشایان حاکمیت ترک در ایران farzandane saboktakin.pdf 289 KB application/pdf
فرزندان سبکتکین غزنوی راهگشایان حاکمیت ترک در ایران farzandane saboktakin2.pdf 220 KB application/pdf