مسلمانان باید به اصول دین یقین داشته باشند ولی در احکام غیرضروری دین یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند... .

فایل(های) الحاقی

احکام بانوان ahkam-banovan.pdf 1,091 KB application/pdf
چهل حدیث در احکام بانوان 40 hadis dar ahkam banovan.pdf 82 KB application/pdf