خدای تبارک وتعالی هر آنچه را که انسان بدان نیاز دارد در کتاب خود نازل کرد و برای پیامبرش بیان نمود و برای هرچیزی حدی قرار داد و برای آن دلیلی گذاشت تا راهنمای آن باشد و بر هرکس که از آن حد تجاوز کند، حدی گذاشت (امام محمد باقر).<br /> تردیدی نیست که اسلام به‌عنوان دین خاتم چنان که در این روایت شریف آمده پاسخگوی همهٔ نیازهای آدمی در زندگی فردی و اجتماعی است. قرآن و سنت دو منبع اصلی در براوردن نیازهای انسان در امر داشتن جامعه‌ای سعادتمند و هدایت وی به‌شمار می‌رود... .

فایل(های) الحاقی

منتخب‌الاحکام montakhab-ahkam.pdf 1,232 KB application/pdf