مسائل عمرهٔ مفرده<br /> ”عمره“ در لغت به معنای زیارت است و در اصطلاح فقه زیارت خانهٔ خدا با آداب ویژهٔ آن. عمره بر دو قسم است: ”تمتع“ و ”مفرده“ و هر کدام از آنها یا ”واجب“ یا ”مستحب“ . عمرهٔ مفرده نوعی از عمره است که به تنهائی و جدای از حج انجام می‌شود، در مقابل ”عمرهٔ تمتع“ که به همراه حج تمتع می‌باشد.<br /> عمرهٔ مفرده از جمله عباداتی است که روایات فراوانی در فضیلت آن وارد شده و در برخی از روایات از آن به ”حج اصغر“ تعبیر گردیده است و می‌توان آن را در تمام ایام سال به‌جا آورد و به‌جا آوردن آن در ایام ماه رجب دارای فضیلت بیشتری است... .

فایل(های) الحاقی

احکام عمرهٔ مفرده omre.pdf 902 KB application/pdf