بگذاید از ایدز آشکارا سخن بگوئیم و آن را نپوشانیم. این بهترین راه برای عادی ساختن این بیماری و علاج جستن برای آن است. هنوز هم در بسیاری از کشورها یه ایدز به‌عنوان یک تابو نگاه می‌کنند و تا وقتی این تابو شکسته نشود این بیماری به راحتی به پیشروی خود ادامه می‌دهد، ایدز از چندین راه مختلف انتقال پیدا می‌کند که یکی از آنها بی‌بند و باری جنسی است این دید غلط است که تا می‌فهمند کسی مبتلا به این بیماری شده است همه حس‌ەا به این سمت کشیده می‌شود، این هم یک بیماری مانند بیماری‌های دیگر و مشکلات دیگر اجتماع است که می‌توان راه‌چاره‌ای برای آن یافت و با آن زندگی کرد... .

فایل(های) الحاقی

هر آنچه که لازم است دربارهٔ ایدز بدانید hiv+.pdf 4,992 KB application/pdf