کارنامهٔ اسلام یک فصل درخشان تاریخ انسانی است. نه فقط از جهت توفیقی که مسلمین در ایجاد یک فرهنگ تازهٔ جهانی یافته‌اند بلکه به سبب فتوحاتی که آنها را موفق کرد به ایجاد یک دنیای تازه ورای شرق و غرب: قلمرو اسلام که در واقع نه شرق بود نه غرب. فتح اسلامی البته با جنگ حاصل شد اما نشر اسلام در بین مردم کشورهای فتح‌شده به زور جنگ نبود خاصه در جاهائی که مردم از نظر اسلام، اهل کتاب بودند یا در ردیف آن یهود، نصارا، مجوس و صائبین. در این میان تکلیف یهود و نصارا معین بود چون در اینکه آنها اهل کتابند اختلاف وجود نداشت. نسبت به مجوس تردید بود اما با آنها نیز به دستاویز حدیث معامله اهل کتاب بود. حتی بعدها بت‌پرستان اروپا و هند و تبت نیز توانستند به‌عنوان مجوس در قلمرو اسلام با پرداخت جزیه در صلح و آزادی به سر برند... .

فایل(های) الحاقی

کارنامه اسلام karnamey-e-eslam.pdf 741 KB application/pdf