ایستارهای انفعالی در فضای مدرن

نوشتار حاضر تتبع و کنکاشی است از روند تاریخی ایدئولوژیک شدن دین مسیحیت در غرب، بر پایه تحلیل جریان‌ها و رویکردهای دینی در الهیات مسیحی. <br /> در این تحلیل تلاش می‌شود فرایندی تدریجی ایدئوژیک شدن دین را همگام با تحولات تدریجی الهیات مسیحی مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس، ایدئولوژیک شدن دین را در معنا و بار جدیدش یعنی نظام فکری و عقیدتی معطوف به دنیا را در بستر تحولات درونی الهیات مسیحی که در مواجهه با شرایط و فضای مدرن حادث شده است، اثبات کند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که روند حاکم بر الهیات مسیحی حرکت از ایده آن جهانی و آخرت گرایی به سوی ایده این جهانی و دنیاگرایی در شکل ایدئولوژیک آن، می‌باشد. <br /> این نوشتار در صدد است که تأثیر رویکردهای جدید الهیات مسیحی را درهم افق کردن و مطابقت دادن دین مسیحیت با فضای مدرن را نشان دهد. از این رهگذر تأثیر فضای مدرن در ایجاد یک دین دنیوی که نویسنده از آن به دین ایدئولوژیک تعبیر می‌کند، روشن می‌گردد. <br /> در حقیقت دین ایدئولوژیک محصول یک جریان دیالکیتکی میان الهیات مسیحی و فضای جدیدی می‌باشد و در این رابطه دیالکتیکی فضای مدرن و اقتضائات جدید در ایجاد سویه‌های جدید دینی مؤثر واقع شده، الهیات مسیحی یک موضع و ایستار انفعالی را در برابر آن اخذ کرده لذا با شتاب و تحول جدید آن نیز تحول پیدا می کند. دین دنیوی دین ایدئولوژیک حاصل تبعیت کامل دین از فضای نو و مدرن و چیرگی بلا منازع آن بر رهیافت‌های جدید دینی می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

ایستارهای انفعالی در فضای مدرن istarehaye enfeali.exe 567 KB application/octet-stream