این سوره در مدینه نازل شده و هفتاد و سه آیه دارد. یهودیان مدینه، مشرکان مکّه و منافقان پنهان در میان مسلمانان، در سال پنجم هجری برای جنگ با مسلمین متّحد شدند و پیامبر و یارانش در برابر هجوم آنان، در اطراف مدینه خندق کندند.
این جنگ از آن جهت که توسط گروه‏های مختلف برنامه‏ریزی شد، جنگ احزاب و از آن جهت که مسلمانان برای دفاع از خود، خندق کندند، به جنگ خندق معروف شد.
در مجموع، هفده آیه از این سوره درباره‏ی جنگ احزاب است و چون در آیات 20 و 22، سه بار کلمه‏ی احزاب به کار رفته، لذا این سوره، احزاب نام گرفته است.
علاوه بر جنگ احزاب، مسائلی در مورد ظهار و طلاق جاهلی، احکام پسرخواندگی، موضوع حجاب و توجه به معاد در این سوره مطرح شده است.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره احزاب ahzab.pdf 1,055 KB application/pdf