دهمین سوره‏ قرآن کریم که در اوایل بعثت در مکّه نازل شده است، یونس نام دارد. این سوره یکصد و نه آیه دارد و عمده‏ مطالب آن، پیرامون توحید و حقانیّت قرآن، پاسخ به منکران وحی، بیم دادن مشرکان، بیان عظمت آفرینش و آفریدگار، ناپایداری دنیا و توجّه دادن به آخرت است.
سوره‏ی قبل، یعنی توبه، رفتار منافقان و کیفر آنها را بیان می‏کرد؛ این سوره به بیان رفتار مشرکان پرداخته است.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره یونس younes.pdf 1,334 KB application/pdf