درباره‏ حروف مقطّعه، اقوال مختلفی گفته شده است، از جمله:
۱. قرآن، معجزه الهی از همین حروف الفبا تألیف یافته که در اختیار همه است، اگر می‏توانید شما نیز از این حروف، کلام معجزه‏آمیز بیاورید.
۲. این حروف، نام همان سوره‏ای است که در ابتدایش آمده است.
۳. این حروف، اشاره به اسم اعظم الهی دارد.
۴. این حروف، نوعی سوگند و قسم الهی است.
۵. این حروف، از اسرار بین خداوند و پیامبر است و مطابق بعضی روایات رموزی است که کسی جز خداوند نمی‏داند.
امّا شاید بهترین نظر همان وجه اوّل باشد، زیرا در میان صد و چهارده سوره قرآن، که ۲۹ سوره آن با حروف مقطّعه شروع می‏شود، در بیست و چهار مورد بعد از این حروف، سخن از قرآن و معجزه بودن آن است. چنانکه در این سوره به دنبال ”الم“، ”ذلک الکتاب“ آمده و به عظمت قرآن اشاره شده است.
آری، خداوند از حروف الفبا، کتاب معجزه نازل می‏کند، همچنان که از دل خاک صدها نوع میوه و گل و گیاه می‏آفریند و انسان می‏سازد. ولی نهایت هنر مردم این است که از خاک و گل، خشت و آجر بسازند!

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره بقره baghare.pdf 1,903 KB application/pdf
تفسیر سوره بقره baghare 2.pdf 2,109 KB application/pdf
تفسیر سوره بقره baghare 3.pdf 1,106 KB application/pdf