این سوره در مکّه نازل گردیده و شصت و نه آیه دارد. نامِ برخی از سوره‌های قرآن همچون بقره، نحل، نمل و فیل، برگرفته از نام حیواناتی است که در این سوره‌ها به گونه‌ای مطرح شده‌اند.
سوره بقره به مناسبت ماجرای گاو بنی‌اسرائیل، سوره نحل به جهت بیان زندگی زنبور عسل، سوره نمل به مناسبت داستان مورچه و سلیمان، سوره فیل به جهت حمله سپاه فیل سوار ابرهه به مکّه.
در آیه ٤١ این سوره، بنایِ شرک همچون خانه‌ عنکبوت سست و ناپایدار شمرده شده و لذا این سوره به عنکبوت نام گرفته است.
موضوعاتی که در این سوره مطرح شده‌اند، عبارتند از: ایمان به خدا، تکلیف بشر، آزمایش الهی، تاریخ برخی انبیا، نهی از مجادله‌ غیر نیکو و تکیه بر غیر خدا.

فایل(های) الحاقی

تفسیر سوره عنکبوت ankaboot.pdf 850 KB application/pdf