سؤال: نقش ایمان به خدا در زندگی انسان چیست؟<br /> پاسخ: شما اگر وارد منزلی شدید که می‌دانید این خانه نه صاحبی دارد و نه حسابی، نه دوربینی در کار است و نه کنترلی، هیچ دلیلی برای نظم و دقّت و انضباط در کارهای شما نیست. در خانه رها، ما هم رها هستیم و هر چه ریخت و پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر کرده‌ایم، ولی اگر بدانیم که این خانه صاحب و حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست، به گونه‌ای دیگر زندگی خواهیم کرد. اگر ایمان بیاوریم که این هستی، صاحبی دارد به نام خدای حکیم و حسابی در کار است به نام معاد و برای تمام افکار و رفتار و گفتار ما پاداش یا کیفری هست، ما نیز حساب کار خود را می‌کنیم و خواسته‌های نفس سرکش خود را مهار می‌کنیم. کارهایی را که صاحب خانه نمی‌پسندد، انجام نمی‌دهیم، زیرا می‌دانیم به حساب تمام کارهای خیر یا شرّ ما رسیدگی می‌شود و خداوند در کمین ماست.

فایل(های) الحاقی

پرسش و پاسخ porsesh va pasokh.pdf 329 KB application/pdf