امر به معروف، نشانه عشق انسان به مکتب است.<br /> امر به معروف، نشانه عشق انسان به مردم است.<br /> امر به معروف، نشانه تعهد و سوز و علاقه انسان به سلامتی جامعه است.<br /> امر به معروف، نشانه تولّی و تبرّی است.<br /> امر به معروف، نشانه آزادی در جامعه است.<br /> امر به معروف، نشانه ارتباط میان آحاد مردم است.<br /> امر به معروف، نشانه فطرت بیدار است.<br /> امر به معروف، ضامن اجرای تمام واجبات و نهی از منکر، ضامن ترک همه محرمات است.

فایل(های) الحاقی

امر به معروف و نهی از منکر amr be maroof va nahi az monkar.pdf 1,157 KB application/pdf