آغاز جهان

کیهان‌شناسی و بحث از آغاز و انجام جهان از مقولات مشترک سه حوزه معرفت بشری یعنی علم، دین و فلسفه است که از قدیم مورد عنایت صاحب نظران این سه حوزه بوده است، هر چند تا قبل از رنسانس و حتی تا اوایل قرن بیستم، کیهان‌شناسی فیزیکی جایگاه پایین‌تری نسبت به کیهان‌شناسی‌های دینی و فلسفی داشت. <br /> در این مقاله، اصول و مبانی بنیادین و مهم‌ترین مدل‌های کیهان‌شناسی نوین علمی مطرح شده‌اند و در پی آن اشکالات و نارسایی‌های علمی و در حد ضرورت مبانی و مشکلات فلسفی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

فایل(های) الحاقی

آغاز جهان aghaze jahan.exe 499 KB application/octet-stream