دهکدهٔ جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم. این حقیقت تنها ما را از شهروندان مطیعی برای این دهکدهٔ بزرگ نیستیم مضطرب نمی‌دارد و بلکه غرب را هم چه بسا بیشتر از ما به اضطراب می‌اندازد. ما شهروندان مطیعی برای دهکدهٔ جهانی نیستیم! این سخن نیاز به کمی توضیح دارد. شهروند مطیع کسی است که وجود فردی‌اش مستحیل در جامعه‌ای است مه پیرامون او وجود دارد، اعتراضی ندارد. <br /> استدلال‌های رسمی را می‌پذیرد و در صدق گفتار سیاستمداران تردید روا نمی‌دارد. تا آنجا تصمیم قوانین محلی است که عبادت را نه قبله قانون که تابع آن می‌بینند. به آنچه فرا می‌خوانندش روی می‌آوری و از آنچه باز می‌دارندش پرهیز می‌کند. دروازه‌های گوش و چشم و عقلش برای پیام‌های پروپاگاندا باز است...

فایل(های) الحاقی

انفجار اطلاعات enfejare ettelaat.pdf 66 KB application/pdf