خردورزی

درباره جایگاه عقل و خردورزی در دین بسیار سخن گفته اند. عده‌ای، با هدف پاسداشت حرمت وحی منزلت عقل را فروکاسته، جمعی به منظور عزت عقل، دین را تضعیف نموده و گروه سوم که خردگرایان معتدل و پیروان مکتب اهل بیت (ع) هستند، به دور از هرگونه افراط و تفریط با مراجعه به متون اصیل اسلامی، از یک سو مقام و منزلت عقل را ستوده و آن را حجت و پیامبر درونی معرفی کرده اند، و از سوی دیگر با انگشت نهادن بر کاستی های ابزار ادراکی انسان و بیان لغزش گاه های آن، شرایط لازم تفکر صحیح و حق نما را بیان داشته اند. آنها عقل و وحی را دو بال پرواز به سوی حقیقت دانسته ‌اند. <br /> کتاب حاضر با هدف معرفی جایگاه خرد از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) به بررسی اهمیت و جایگاه والای خردورزی و تفقه در دین، تربیت و هدایت عقل و بیان لغزش گاه ‌های اندیشه از قبیل تمایلات نفسانی، استبداد در اندیشه و تقلید کورکورانه و قلمرو عقل و حدود توانایی آن، می‌پردازد.

فایل(های) الحاقی

خردورزی kheradvarzi.exe 570 KB application/octet-stream