مسئله شر

هیچ کس نمی تواند منکر وجود شرور و بلاها به معنای عام در عالم باشد؛ زیرا وجود آن ها روشن است. از سوی دیگر، انکار واقعیات، ناشی از جهل و ضعف نفس است، که خود نوعی شرّ محسوب می گردد. از این رو، انکار وجود شرّ نیز خود موید شرّ است.<br /> وجود زلزله، سیل و آفت های آسمانی، که به کشتارهای جمعی منجر می شوند، مورد تأیید هر صاحب عقل و بصیرت است. ظلم ستمگران، رذایل اخلاقی و کدورت های نفسانی نیز به همین ترتیب. اندک التفاتی در تاریخ برده داری، استکبار و به دارآویختن مردمان مظلوم و ستمدیده هر صاحب انصافی را به اعتراف بر وجود شرور وامی دارد.<br /> در اینجا سؤال مهمّی مطرح می شود: آیا خدایی که صاحب قدرت مطلق است، خدایی که خیر محض است، خدایی که هرگونه نقص و ضعف در او محال است، به وجود شرّ در جهان رضایت می دهد؟ آیا چنین خدایی نمی تواند از بروز این همه شرّ جلوگیری نماید؟ آیا می توان وجود شرور را دلیلی بر محدودیت صفات عالیه الهی دانست؟<br /> نوشتار حاضر به بررسی «مسئله شر» (the problem of evil)، که مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است، می پردازد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● تعریف خیر و شرّ<br /> ● انواع شرور<br /> ● رویکردها و جهات متفاوت بحث <br /> ● مسئله شرّ به منزله قرینه<br /> ● راه حل های ارائه شده به مسئله شرّ به منزله قرینه <br /> ● فلسفه بلاها و شرور در قرآن و روایات<br /> ● مسئله منطقی شرّ، تحلیل شرّ منطقی<br /> ● نظریه «دفاع مبتنی بر اختیار»

فایل(های) الحاقی

مسئله شر masaleye shar.exe 484 KB application/octet-stream