جنسیت، اسلام، فمینیسم

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می شود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می نماید، اما فمینیسم بشـر را تعیین کننـدهٔ مصلحت خویش می دانـد. از ایـن رو، در اسـلام، عدالت از یـک واقعیـت نفس الامری برخوردار است و بر این اساس تساوی حقوقی چون مخالف با مقتضیات وجودی زن است، خشونت علیه زنان محسوب می شود، اما در فمینیسم عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر می شود و به تبع آن، معنای خشونت علیه زنان نیز تغییر می کند. <br /> این نوشتار در ابتدا بعد از بیان دو رویکرد کلی متفکرین اسلامی در این خصوص، فلسفه تفاوت های حقوقی از منظر اسلام را بیان می کند و در بخش دوم پس از بیان اجمالی نظریه فمینیست ها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی به دو طرح کلی تساوی و تغییر می پردازد و بعد از بیان فلسفه برابری در فمینیسم، مقایسهٔ تطبیقی میان فلسفه این رویکرد با اسلام صورت می گیرد. <br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مقدمه<br /> ● اسلام و تفاوت های جنسی<br /> ● تفاوت های جنسیتی از منظر برخی ازمتفکران اسلامی<br /> ● فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام<br /> ● برابری جنسی و فمینیسم <br /> ● نقش جنسیت در مسائل حقوقی <br /> ● فلسفه برابری در فمینیسم<br /> ● مقایسهٔ تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم

فایل(های) الحاقی

جنسیت، اسلام، فمینیسم jensiyat eslam femenism.exe 503 KB application/octet-stream