در عرصهٔ پژوهش‌های تاریخی و جامعه‌شناسی در باب عاشورا، معظلات متعدد و متنوعی رخ می‌نماید و هر پژوهشگر ناگزیر از مطالعه و مراعات این محدودیت‌ها و موانع است. ذیلاً به چند مورد از این معضلات اشاره شده است:<br /> الف). اکثر نصوص و مآخذ مربوط به این واقعه مبتنی بر روش روائی بوده و متد تاریخ‌نگاری آنها بر پایهٔ ذکر روایات تاریخی و نقل گزارش است، چه به شیوهٔ تاریخ‌نگاری مکتب عراق که به شیوه تداخل یا حذف اسناد و روایت بوده و چه بر بنیاد تاریخ‌نگاری مکتب حجاز که بر گونه‌ای دیگر است. بیشتر منابع، متون و مقالات عاشورائی از لحاظ روش تاریخ‌نگاری فاقد تحلیل بوده و هیچ توجهی به کاوش در علل و نتایج روایات تاریخی نداشته‌اند.<br /> ب). عاشورا پدیده‌ای تاریخی بوده و ادراک حضوری و فهم زندهٔ آن غیرممکن است بنابراین برای بررسی و ارزیابی آن نیازمند ابزار خاص هستیم.<br /> ج). غفلت از ضرلیب انحراف در ارزیابی و تحلیل عاشورا به مثابه پدیده‌ای تاریخی، چرا که عدم تکرار عینی پدیده‌های تاریخی به خودی خود علت ایجاد و افزایش ضریب انحراف خواهد بود...

فایل(های) الحاقی

جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا jameeshenasiye tahrifate ashora.pdf 1,200 KB application/pdf