به‌طوری که تاریخ شهادت می‌دهد، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزار سالهٔ خود با اقوام و ملل گوناگون عالم، به اقتضای عوامل تاریخی، گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خصمانه داشته‌ایم. یک سلسله افکار و عقاید در اثر این روابط از دیگران به ما رسیده است. همچنان که ما نیز به نوبهٔ خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر کرده‌ایم. هر جا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت کرده و در ملیت دیگران هضم نشده‌ایم، و در عین اینکه به ملیت خود علاقمند بوده‌ایم. این علاقمندی زیاد تعصب‌آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کوری باطنی ما نگشته است تا ما را از حقیقت دور نگه‌ دارد و قوهٔ تمییز را از ما بگیرد و در ما عناد و دشمنی نسبت به حقایق به‌وجود آورد...

فایل(های) الحاقی

خدمات متقابل اسلام و ایران khadamate moteghabele eslam va iran.pdf 298 KB application/pdf
خدمات متقابل اسلام و ایران ۲ khadamate moteghabele eslam va iran 2.pdf

موهبت یا فاجعه؟
بحث ما در این بخش و بخش بعد از آن دربارهٔ خدمات متقابل ایران و اسلام است یعنی خدماتی که اسلام به ایران و ایرانی کرده است و خدماتی که متقابلاً ایران و ایرانی به اسلام کرده اند...

1,214 KB application/pdf
خدمات متقابل اسلام و ایران ۳ khadamate moteghabele eslam va iran 3.pdf

گستردگی و همه جانبگی
در این بخش به خدماتی که ایران و ایرانیان متقابلاً به اسلام و یا تمدن اسلامی انجام داده اند می‌پردازیم...

1,622 KB application/pdf