اسلام دوتاست<br /> نخست باید دانست اسلام دوتاست: یکی اسلامی که پاک‌مرد عرب هزار و سیصد و پنجاه سال پیش بنیاد نهاد و تا قرن‌ەا برپا می‌بود، و دیگری اسلامی که امروز هست و به رنگ‌های گوناگونی از سنی وشیعی و اسماعیلی و علی‌اللهی و شیخی و کریمخانی و مانند اینها نمودار گردیده. این دو را اسلام می‌نامند. ولی یکی نیستند و به یکباره از هم جدایند بلکه آخشیج (نقیض) یکدیگرند به دو دلیل:<br /> ۱. دلیل جستجو: ما از آن اسلام آگاهی داشته نیک می‌دانیم که جزء این می‌بوده. آن یک دین پاک بت‌شکن می‌بوده و این یک‌رشته کیش‌های سراپا بت‌پرستی و آلودگی است.<br /> ۲. دلیل نتیجه: آن اسلام، مردم پراکنده و زبون عرب را یک توده گردانیده بفرمانروائی نیمی از جهان رسانید. این اسلام توده‌ها را از هم می‌پراکند و زبون و زیردست میگرداند. امروز مسلمانان از خوارترین و زبون‌ترین مردمان جهانند...

فایل(های) الحاقی

خدا با ماست (پیرامون اسلام) khoda ba mast.pdf 630 KB application/pdf