خداوند متعال نسخه‌های هدایت و سعادت بشریت را به واسطهٔ پیامبران، هادیان و راهبران مصلح برای امت‌های مختلف فرستاده است، که کامل‌ترین آنها در دین مبین اسلام متجلی است، این دستورات براساس شناخت دقیق ابعاد گوناگون وجودی انسان، متضمن دستیابی به زندگی شایسته و نیل به کمال حقیقی و سلامت جسم و روح است.<br /> در آئین مقدس اسلام، برنامهٔ تربیت براساس احیای تمامی تمایلات فطری و هدایت همه خواهش‌های طبیعی بشر استوار است و شناخت این تمنیات فطری و ارضای صحیح و معتدل هر یک از آنها اساسی‌ترین پایهٔ تربیت انسان می‌باشد. چنین تربیتی هماهنگ با نظام حکیمانه خلقت و بر وفق قانون آفرینش است، انسان را به شایستگی می‌سازد و موجبات خوشبختی و سعادت ابدی او را فراهم می‌کند...

فایل(های) الحاقی

گسترهٔ عفاف به گستردگی زندگی gostareye efaf be gostardegiye zendegi.pdf 369 KB application/pdf