در مقایسه باچند سال گذشته، روشنفکری دینی این روزها بیشتر در معرض نقد قرار گرفته، در حالی که قبلاً کمتر این اتفاق می‌افتاد و اتفاقاً یکی از نقدهایی که به روشنفکری ایران وارد بود، و همچنان وارد است، این است که وارد گفت وگو نمی‌شود. شما چه ارزیابی از این وضعیت دارید؟<br /> باید انتظار می‌داشتیم که روشنفکر دینی در شرایط امروز در معرض انتقاد و حمله قرار بگیرد، از یک طرف به خاطر نسبتی که ایدهٔ روشنفکری دینی با قدرت پیدا کرده است، از طرف دیگر به این خاطر که قدرت (سیاسی در ایران) دچاربحران مشروعیت شده است. باید انتظار تحولاتی را در صحنهٔ بازی قدرت داشت...

فایل(های) الحاقی

بحران در روشنفکری دینی ـ وقت بازآفرینی فرا رسیده است bohran dar roshanfekriye dini.pdf 170 KB application/pdf