مجله فرهنگی هنری بخارا<br /> الف:<br /> اشاره: ویژگی نقد ادبی این سال‌ها، فزونی یافتن تاریخ‌های انتقادی از داستان‌نویسی فارسی است. در سال‌های قبل از انقلاب، مقالات پراکنده‌ای دربارهٔ تاریخچه یا تک نگاری‌هایی راجع‌به برخی از نویسندگان شاخص منتشر شده بود. اما هیچ یک از این آثار را نمی‌توان بررسی کاملی از سیر تحول داستان نویسی ایران دانست. ضمن این که از یاد نباید برد که پدیدآورندگان این گونه آثار، به دلیل مطرح کردن نکته‌هایی دربارهٔ نویسندگان زمینهٔ نگارش تاریخ داستان نویسی را فراهم کرده‌اند.

فایل(های) الحاقی

‌داستان و داستان نویسی dastan va dastan nevisi.pdf 169 KB application/pdf