برخی از افسانه‌ها که تعدادشان و معروفیت‌شان بیش از دیگران است، بی‌آنکه اشاره‌ای به سرکوبی داشته باشند (که موجب برداشت منفی از جنسیت می‌شود) فقط آموزش می‌دهند که در راه عشق مطلقاً باید برداشت‌های قبلی از جنسیت از پایه دگرگون شود. و این دگرگونی را مانند همهٔ افسانه‌های جن و پری به شکل تصویر بسیار موثری بیان می‌کنند که در آن حیوانی به انسانی بسیار زیبا بدل می‌شوند...

فایل(های) الحاقی

داماد ـ حیوان در ادبیات damad heivan dar adabiat.pdf 65 KB application/pdf