هرجا که هستی در اعماق جستجو کن: سرچشمه در زیر است.<br /> ”نیچه“<br /> می‌خواهم از علم پزشکی آغاز و قبل از هر چیز تعریفی از تب ارائه کنم. تب حالت شدت یافتهٔ کوتاه مدتی است که جسم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.اما در غیر از علم پزشکی، اجتماع نیز از آن مصون نبوده و نیست. چه بسا حالت اجتماعی این ”شدت یافتگی“ تبعات تراژیک تری را نسبت به حالت جسمانی‌اش بر جای بگذارد. مثلاً تب دیدن فیلم‌های ”تارکوفسکی“ در دههٔ ۶۰ نمونه‌ای از جنبهٔ اجتماعی و تا حدودی تراژیک این پدیده در ایران بوده است...

فایل(های) الحاقی

در بارهٔ کتاب ”قصهٔ جزیرهٔ گم شده“ dar morede ketabe gheseye jazireye gom shode asare zooze saramago.pdf 49 KB application/pdf