موقعی که در یکی از جلسات درسی دانشگاه بعد از انقلاب دکتر پاکدامن گفت: علت بدبختی ایران همیشه نفت آن بوده است، خدیجه فارسی مدان، یک دختر شجاع از عشایر قشقایی، به آهستگی گفت: ای بابا دلیل توسعه نیافتن ایران فراموش کردن زرتشت بود.<br /> من هم از آن روز تا کنون دنبال کشف زمان آغاز شعر و شاعری نوع بشر شدم. گرچه به‌علت روش‌های غلط سال‌های دبستان از شعر قافی‌دار زده شده و شعر نو را هم هیچگاه دقیق نفهمیدم ...

فایل(های) الحاقی

ادبیات روز‌های ماقبل تاریخ adabiate roozhaye maghable tarikh.pdf 42 KB application/pdf