حزب به تجمعی از مردم گفته می‌شود که دربارهٔ برخی از مسائل نظر مشترک دارند و برای دست‌یابی به هدف مشترک تشریک مساعی می‌کنند، چنانچه مهمترین هدف آنها ترویج عقاید و سیاست‌های خود برای سلطه بر حاکمیت و نهایتاً به‌دست آوردن حکومت است.<br /> امروزه بسیاری از کشورها وجود احزاب را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، زیرا به اعتقاد آنان به‌وسیلهٔ احزاب استبداد قوهٔ مجریه مهار می‌شود، اعتبار قوه مقننه افزایش می‌یابد، انتخابات آسان می‌شود، آزادی‌های مختلف تضمین می‌گردد و...<br /> در ایران تا قبل از مشروطیت فعالیت حزبی سابقه چندانی نداشته است و تا دورهٔ ناصرالدین شاه، که فرامش‌خانه به مثابه یک تشکیلات رسمی و سیاسی فعالیت داشت از وجود احزاب خبری نبود و احزاب سیاسی با آغاز مشروطیت در ایران رشد کردند.

فایل(های) الحاقی

صورت جلسات، طرح‌ها و ابلاغ‌های حفاظت حراست نخستین کنگرهٔ حزب جمهوری اسلامی 6.pdf 105 KB application/pdf
مقدمات تشکیل نخستین کنگره حزب جمهوری اسلامی ـ برنامه زمان‌بندی شدهٔ شش‌ماهه قبل از تشکیل نخستین حزب 2.pdf 125 KB application/pdf
مقدمه 1.pdf 107 KB application/pdf
صورت جلسات کمیسیون آئین‌نامه انتخابات نخستین کنگرهٔ حزب 5.pdf 88 KB application/pdf
صورت جلسات کمیسیون مواضع ما و اصلاحات پیشنهادی به نخستین کنگره حزب 4.pdf 132 KB application/pdf
صورت جلسات و طرح‌های ستاد برگزاری نخستین کنگرهٔ حزب جمهوری اسلامی 3.pdf 193 KB application/pdf
اساسنامه، آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها 7.pdf 204 KB application/pdf
نخستین کنگره حزب جمهوری اسلامی 8.pdf 338 KB application/pdf
گزارش دبیرکل و سخنرانی‌های شخصیت‌های حزب در نخستین کنگره 9.pdf 259 KB application/pdf
مصوبات نخستین کنگره حزب جمهوری اسلامی ـ آئین‌نامه انتخابات هیأت رئیسه کنگره 10.pdf 151 KB application/pdf
ضمیمه ـ صورت‌جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های مواضع ما در طول برگزاری نخستین کنگره حزب جمهوری اسلام 11.pdf 325 KB application/pdf