عوامل خارجى که بر تصميمات مربوط به قيمت‌گذارى تأثير دارند عبارتند از: ماهيت بازار و تقاضا، قيمت و کيفيت کالاهاى رقبا، ساير عوامل خارجى نظير شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي، نيازهاى واسطه‌هاى فروش و واکنش دولت نسبت به قيمت کالا. آزادى عمل فروشنده در تعيين قيمت و قيمت‌گذارى بسته به نوع بازار متفاوت است. قيمت‌گذارى مخصوصاً تحت شرايط رقابت انحصارى يا اوليگوپولى بيشتر جنبهٔ رقابتى دارد.


اين مصرف‌کننده است که سرانجام قضاوت مى‌کند که يک قيمت منطقى است يا نه. قضاوت مصرف‌کننده مبتنى است بر مقايسهٔ ميان قيمتى که او براى کالا پرداخت مى‌کند و فوايد ناشى از استفاده از آن. اگر قيمت کالا بيش از فوايد کالا باشد، او کالا را نخواهد خريد. مصرف‌کنندگان از نظر ارزشى که براى ويژ‌گى‌هاى مختلف قائل مى‌شوند، با يکديگر متفاوت هستند. از اين‌رو است که بازايابان نيز اغلب براى قسمت‌هاى مختلف بازار از خط‌مشى‌هاى قيمت‌گذارى متفاوتى استفاده مى‌کنند. هنگام ارزيابى حجم بازار و ميزان تقاضا، شرکت بايد مقدار کالاى خريدارى شده در طول دوره‌هاى زمانى خاص و در سطوح مختلف قيمت را مورد بررسى قرار دهد. هر قدر تقاضا براى کالا کشش کمترى داشته باشد، شرکت در تعيين قيمت بالا از آزادى عمل بيشترى برخوردار است. برداشت ذهنى مصرف‌کننده از فايده کالا و سطح تقاضا حد بالايى قيمت فروش ار تعيين مى‌کند.


بايد توجه داشت که مصرف‌کنندگان قيمت کالاى شرکت را با قيمت کالاهاى شرکت‌هاى رقيب نيز مقايسه مى‌کنند. يک شرکت بايد از قيمت و کيفيت کالاهاى شرکت‌هاى رقيب آگاه باشد و از آن به‌عنوان نقطه شروعى براى تعيين قيمت کالاى خود استفاده کند.