مادهٔ ۱۴۴

ورود موقت دستگاه‌هاى فيلمبردارى و عسکبردارى هوائى و اشياء و دستگاه‌هاى مطالعات علمى و آموزشى و تربيتى و فنى و نقشه‌بردارى و وسايل راه‌سازى و سدسازى و اسکله‌سازى و هر نوع ساختمان و تعميرات و خاک‌بردارى و لوازم نصب و سوارکارى کارخانجات و تأسيسات صنعتى و نظاير آن و همچنين لوازم يدکى و وسايل تعمير آنها از لحاظ تنظيم و تسليم اظهارنامه در ورود و خروج و ارزيابى گمرکى و اخذ سپرده و نحوه واريز آن تابع همان تشريفاتى است که براى واردات موقت اشياء موضوع در بخش واردات مقرر گرديده است.

مادهٔ ۱۴۵

براى وارد کردن دستگاه‌هاى فيلمبردارى و عکسبردارى هوائى مذکور در اين بخش به‌عنوان واردات موقت بايد قبلاً در هر مورد اجازه نيروى انتظامى تحصيل و ارائه شود. فيلم‌هائى که همراه دستگاه‌هاى مزبور وارد مى‌شود به‌عنوان ورود موقت قبول ولى چناچه فيلم‌هاى مذکور مورد مصرف قرار گرفت وجوه گمرکى متعلق طبق تعرفه گمرکى هنگام خروجى به‌طور قطع دريافت خواهد شد.

مادهٔ ۱۴۶

مدت اعتبارى که براى اعاده اشياء و دستگاه‌هاى موضوع اين بخش تعيين مى‌گردد عبارت از شش ماه خواهد بود و در صورتى‌که صاحب کالا تقاضاى تمديد مدت توقف اين قبيل اشياء و لوازم را بنمايد گمرک ايران مى‌تواند در موارد استثنائى و پس از رسيدگى به دلايل و لزوم تمديد با تقاضاى صاحب کالا براى مدت مقتضى موافقت نمايد و در صورتى‌که کالاى فوق پس از انقضاء مهلت مقرر از راه مجاز از کشور خارج نشود حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض متعلق را بايد به وضع و حال موجود به نسبت فرسودگى بپردازد.