مادهٔ ۱۵۰

دام‌هائى که براى تعليف موقتاً به کشور وارد مى‌شود مشمول عنوان واردات موقت بوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف مى‌باشند.


تشريفات ورود و خروج اين دام‌ها تابع مقررات آئين‌نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران مى‌باشند.