مادهٔ ۱۲۲

ترانزيت داخلى عبارت از آن است که کالاى گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه ديگرى حمل و تحويل شود. در اين آئين‌نامه گمرک‌خانه‌هاى مزبور براى رعايت اختصار به ترتيب گمرک مبداء و گمرک مقصد ناميده مى‌شوند.


مادهٔ واحده مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شوراء اسلامى:

”به گمرک ايران اجازه داده مى‌شود در شرايط ضرورى که کالاهاى موجود در گمرکات مرزى را به گمرکات داخلى به ترتيب ترانزيت ادارى حمل مى‌نمايند در هنگام ترخيص کالا هزينه‌هاى مربوط (حمل و نقل) را از صاحبان کالا وصول نمايد. اين قانون براى کليه کالاهائى که از شهريورماه ۱۳۵۹ به طريق مزبور حمل شده است قابل اجراء است.


تبصره:

تشخيص شرايط ضرورى به عهده وزارت امور اقتصادى و دارائى است.


تبصره:

در نقاطى که ادارات سازمان بنادر و کشتيرانى وجود دارد حمل کالا تحت عنوان ترانزيت داخلى ادارى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸ قانون امور گمرکى درهر مورد با موافقت قبلى اداره بندر محل انجام خواهد گرفت.

مادهٔ ۱۲۳

اگر بعد از تسليم اظهارنامه قطعى براى ترخيص کالا در اثر بروز اختلاف‌نظر در طبقه‌بندى يا تعرفه‌بندى يا تعيين ارزش کالا تقاضاى ترانزيت داخلى شده باشد گمرک مبداء بايد ضمن قبول تقاضا جريان را مشروحاً گزارش و اظهارنامه تسليمى را نيز به ضميمه گزارش به گمرک مقصد ارسال و شماره و تاريخ گزارش را در متن اظهارنامه و پروانه ترانزيت داخلى قيد و در صورتى‌که اختلاف مشهود مستلزم ضبط کالا يا اخذ جريمه باشد يک برگ از اخطاريه ابلاغ شده موضوع مادهٔ ۳۱ قانون امور گمرکى يا صورت مجلس تخلف تنظيم شده را که در آن ميزان جريمه نيز تعيين شده باشد بايد ضميمه اظهارنامه نموده و در متن گزارش به آن اشاره نمايد.

مادهٔ ۱۲۴

در مورد کالائى که ورود قطعى آن طبق قوانين مخصوص ممنوع و يا طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز يا مشروط شناخته شده با بشود موافقت با حمل ترانزيت داخلى شخصى (جزء در مواردى‌که ترانزيت داخلى در اجراء مادهٔ ۱۲۳ اين آئين‌نامه باشد) و حمل يکسره موکول به موافقت اداره کل گمرک در هر مورد مى‌باشد.

مادهٔ ۱۲۵

صاحب کالا در مورد ترانزيت داخلى شخصى و حامل در مورد حمل يکسره بايد اظهارنامه ترانزيت داخلى را در سه نسخه تنظيم و به گمرک مبداء تسليم نمايد اظهارنامه ترانزيت داخلى بايد مبين تعداد نوع بسته علامت شماره و وزن با ظرف بسته‌ها و همچنين نام و نوع جنس (مطابق شرح و توصيفى که در جدول قانون امور گمرکى مذکور است) و وزن خالص و ارزش کالاى محتوى در بسته‌ها و مشخصات وسيله حمل و نام گمرک مقصد باشد و صاحب کالا يا حامل (در مورد حمل يکسره) در متن اظهارنامه ملزم و متعهد شود که بسته‌ها را به همان ترتيب و بدون هيچ‌گونه تصرف و تغييرى با پلمپ‌هاى گمرکى و در مدتى که از طرف گمرک مبداء تعيين و در پروانه ترانزيت داخلى قيد مى‌شود به گمرک مقصد تحويل دهد قبض انبار و حواله‌نامه متصدى حمل کالا از خارج (مؤسسه کشتيرانى يا هر بنگاه حمل و نقل ديگر) و يک نسخه اصل يا رونوشت مصدق سياهه خريد کالا و فهرست عدل‌بندى (در صورت تنوع کالا) و همچنين وکالت‌نامه رسمى و ثبتى (در صورتى‌که اظهارکننده وکيل صاحب کالا باشد) بايد ضميمه اظهارنامه ترانزيت داخلى گردد.


تفسير موارد:

حمل يکسره همان‌طور که ملاحظه مى‌شود ترانزيت دخلى يا بهتر بگوئيم ترانزيت به داخل يا ”Inward Transit“ است. اين اصطلاح اغلب با اصطلاح غير صحيح موسوم به ”ترخيص يکسره“ اشتباه مى‌شود. اصطلاح ترخيص يکسره که در مورد ترخيص قطعى در روى کاميون يا وسيله حمل به کار مى‌رود مربوط مى‌شود به تشريفات قطعى در حالى که عمليات ترانزيت داخلى و حمل يکسره طبق مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى غير قطعى است.


تبصره ۱:

وصول تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرک و طرز رسيدگى به صلاحيت اظهارکننده و ساير شرايط و مقررات مربوط به تنظيم و تسليم و قبول اظهارنامه‌هاى ترانزيت داخلى و ارزيابى و معاينه آنها همچنين کيفر اظهار خلاف واقعه مکشوفه در آنها همان است که در مورد اظهار ورود قطعى کالا طبق موارد مربوط اين آيئن‌نامه مقرر است.


تبصره ۲:

نسبت به کيسه‌هاى حاوى مرسولات پستى و بسته‌هاى پستى که از مرز تحت ترانزيت داخلى حمل مى‌گردد و همچنين محمولات راه‌آهن دولتى در مورد حمل يکسره تقاضاى اداره پست محل يا راه‌آهن همچنين تعهد کتبى اداره‌هاى مزبور به‌عنوان سپرده حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عواض پذيرفته مى‌شود.


تبصره ۳:

در بارنامه‌هائى که مقصد (محل تحويل کالا) نقاط داخلى کشور تعيين شده باشد و حامل بخواهد کالا را از اولين اداره يا دفتر گمرکى به مقصد يا نزديکترين گمرک به مقصد حمل نمايد بارنامه مزبور به منزله اعطاء وکالت و نمايندگى جهت تنظيم اظهارنامه ترانزيت داخلى به حامل با اختيارات تام بوده و ديگر از حامل وکالت‌نامه رسمى و ثبتى مطالبه نمى‌شود.


تبصره ۴:

در صورتى‌که کالا به‌وسيله راه‌آهن دولتى و يا ساير مؤسسات دولتى و يا مؤسسات حمل و نقل معرفى شده از طرف وزارت دارائى مستقيماً از گمرک مبداء به گمرک مقصد ترانزيت داخلى گردد مى‌توان به بازرسى ظاهرى کالا (نوع بسته علامت و شماره و در صورت لزوم وزن با ظرف) اکتفا نمود ولى در اين‌صورت تمام بسته‌هاى کالاى ترانزيت داخلى بايد تحت مراقبت مأموران ارزيابى نخ يا سيم‌کشى و هر يک از آنها پلمپ گردد و در صورتى‌که وسيله حمل از هر حيث سالم و بى‌عيب و بدون شکاف و شکستگى بوده و چفت و بست دريچه‌هاى آن طورى محکم و اطمينان‌بخش باشد که بازکردن آنها بدون شکستن مفتول و پلمپ غير ممکن باشد و در آن وسائل غير از کالاى ترانزيت داخلى کالاى ديگرى بارگيرى نشده باشد و بارگيرى محموله ترانزيت داخلى تحت نظارت مستمر مأموران گمرک صورت گرفته باشد و محموله بنام گمرک مقصد ( به نام صاحب کالا) تسليم مؤسسه حمل شده و بارنامه حمل بنام گمرک مقصد صادر شده باشد به جاى پلمپ کردن هر بسته مى‌توان هر يک از در يا دريچه‌هاى وسيله حمل را پلمپ کرد.


تبصره ۵:

در مورد ترانزيت داخلى ادارى يا کالائى که در داخل گمرک با صدور پروانه ترانزيت داخلى جابه‌جا مى‌شود ضميمه کردن حواله متصدى حمل و قبض انبار لازم نيست ليکن بعداً که صاحب کالا براى ترخيص کالاى خود به گمرک مقصد مراجعه مى‌کند و يا در مواردى‌که غرامت يا مازاد حاصل فروش کالاى متروکه به صاحب کالا پرداخت مى‌شود ذى‌نفع بايد قبض انبار گمرک مبداء و حواله‌نامه متصدى حمل را به گمرک مقصد تسليم نمايد.


اين نوع ترانزيت داخلى که صاحب کالاى متقاضى است و کالاى موجود در يک گمرک‌خانه را به گمرک‌خانه ديگر منتقل مى‌نمايد نبايد با حمل يکسره که متصدى حمل از گمرک مرز ورود بدون اينکه تخليه شده باشد به مقصد گمرک‌خانه‌اى در مقصد بارنامه ترانزيت مى‌کند و به ”Inward Transit“ موسوم است اشتباه نمود.


ترانزيت داخلى موضوع اين زيرنويس را Inward Transit مى‌نامند. منتهى به دليل اينکه اين تفکيک به همين ترتيب در قانون و آئين‌نامه اجرائى آن صورت نگرفته و ممکن است ايجاد توهم نمايد ناگزير از شرح جزئيات شد.

مادهٔ ۱۲۶

حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض محموله ترانزيت داخلى که در مقصد پرداخت مى‌گردد بايد قبل از تحويل گرفتن آن از گمرک مبداء از طرف صاحب کالا نقداً به‌طور سپرده پرداخت شود ولى هزينه‌هاى گمرکى نقداً و به‌طور قطع دريافت مى‌گردد و در صورت کسر و فقدان تمام و يا قسمتى از کالا قبل از وصول به گمرک مقصد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى از بين رفته و از سپرده مأخوذه تأمين در صورتى‌که تعهد ديگرى نيز اخذ شده باشد براى انجام آن تعقيب مى‌شود.


تبصره ۱:

در مورد کالائى که با وسائل حمل و نقل دولتى حمل مى‌شود در صورتى‌که آن کالا بنام گمرک مقصد (نه بنام صاحب کالا يا عنوان ديگر) تحويل بنگاه حمل و نقل دولتى بشود ممکن است به جاى سپرده نقدى ضمانت‌نامه بانکى يا سفته قابل قبول پذيرفته شود.


تبصره ۲:

هزينه انباردارى که از محموله ترانزيت داخلى براى مدت توقف آن در گمرک مبداء يا بندر اخذ مى‌شود صورت على‌الحساب خواهد داشت با اين توضيح که در موقع ترخيص قطعى آن محموله در گمرک مقصد هزينه مزبور براى مدت تعلق (با توجه به تبصره ۴ مادهٔ ۴ اين آئين‌نامه) در بنادر يا ادارات گمرک مبداء و مقصد احتساب و مبلغى که در مبداء دريافت شده و صورت على‌الحساب دارد کسر و مابقى آن دريافت مى‌گردد.