کاربرى حداقل مساحت (متر مربع) قيمت زمين تا اطلاع ثانوى
صنعتى ۴۰۰۰ متر مربع ۵۰۰۰۰ ريال
انبار ۲۵۰۰ متر مربع ۵۰۰۰۰ ريال
خدماتى ۹۰۰ متر مربع ۸۰۰۰۰ ريال
تجارى نوع ۱ ۶۰۰ متر مربع ۱۵۰۰۰۰ ريال
تجارى نوع ۲ ۲۰۰ متر مربع ۲۰۰۰۰۰ ريال