اتباع خارجى براى ورود مستقيم به منطقه آزاد قشم از طريق مبادى ورودى و خروجى مجاز اين منطقه (فرودگاه بين‌المللى قشم و بندر بهمن قشم) نياز به تحصيل قبلى رواديد نخواهند داشت.

امتيازات

۱. در زمان اجازه اقامت دو هفته‌اى براى آنان صادر مى‌شود که بنا به تقاضاى سازمان تا ۳ ماه قبل تمديد است.


۲. اتباع خارجى مقيم در خارج کشور، با رعايت مقررات داخلى کشور و ارائه مدارک اقامت معتبر مى‌توانند به منطقه آزاد قشم سفر کنند.


۳. اتباع خارجى که پس از ورود به منطقه آزاد قشم قصد مسافرت به داخل کشور را داشته باشند، مى‌توانند تقاضاى خود را به نماينده وزارت امور خارجه تسليم کنند که ظرف يک هفته تقاضا با توجه به قوانين و مقررات داخل کشور بررسى و رواديد صادر مى‌شود.

آئين‌نامه اجرائى صدور رواديد اتباع خارجى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران

ماده ۱ - در اين آئين‌نامه واژه‌هاى زير به جاى عبارت‌هاى مشروح مربوط به کار مى‌رود:


- کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران


- مناطق: مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران


- سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران


ماده ۲ - اتباع خارجى براى ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادى ورودى و خروجى مجاز مناطق نياز به تحصيل قبلى رواديد نخواهند داشت.


تبصره ۱:

براى افراد مذکور در اين ماده، نمايندگان نيروى انتظامى در مبادى ورودى مناطق، اجازه اقامت مربوط را برروى اسناد مسافرتى معتبر آنان مهر مى‌نمايند. اجازه اقامت مذکور به‌مدت دو هفته صادر مى‌شود و طبق تقاضاى سازمان تا سه ماه قابل تمديد است.


تبصره ۲:

براى اقامت طولانى‌تر از سه ماه مطابق مقررات مندرج آئين‌نامه اجرائى اشتغال نيروى انساني، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران عمل خواهد شد.


تبصره ۳:

صدور اجازه اقامت براى مناطق، جهت کليه ممنوع‌الورودين به کشور ممنوع است.


ماده ۳ - اتباع خارجى براى ورود به مناطقى که فاقد مبادى مستقيم ورودى موردنظر (هوائى - دريائى - زميني) مى‌باشند بايد از نمايندگى‌هاى کشور در خارج، روادى اخذ نمايند. نمايندگى‌هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از کشور براساس مقررات و بليط رفت و برگشت متقاضي، بدون استعلام از مرکز، رواديد با اعتبار يک هفته صادر مى‌نمايند.


ماده ۴ - اتباع خارجى که پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به ساير نقاط کشور را داشته باشند بايد طبق مقررات تقاضاى خود را به وزارت امور خارجه يا نماينده آن در منطقه تسليم نمايند.


تبصره ۱:

وزارت امور خارجه يا نماينده آن در منطقه حداکثر ظرف يک هفته تقاضاى مربوط را بررسى و مطابق قوانين و مقررات ذى‌ربط رواديد صادر خواهد نمود.


ماده ۵ - اتباع خارجى مقيم مجاز، براى مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مى‌توانند با رعايت مقررات داخلى کشور و ارائه مدارک اقامت معتبر، به مناطق مسافرت نمايند.