اين نمايشگاه‌ها جنبه نمايشى دارند و از بعد بازرگانى يا کاملاً خنثى هستند و يا ضعيف عمل مى‌نمايد. در نمايشگاه‌هاى اکسپو معمولاً يک طرز فکر، علم و يا تکنولوژى جديد به نمايش گذاشته مى‌شوند (اين‌گونه نمايشگاه‌ها پيشرفته‌ترين نوع نمايشگاه محسوب مى‌شوند و غير مستقيم و در درازمدت در اختيار تجارت قرار دارند) از ميان اين نمايشگاه‌ها نمايشگاهى که در سال ۱۹۸۵ با موضوع انسان، محيط زيست و مسکن در ژاپن و همچنين نمابشگاهى که در سال ۱۹۸۶ در ارتباط با وسايل حمل و نقل در استراليا و نمايشگاهى که در سال ۱۹۸۷ در خصوص زندگى سنتى در کانادا برگزار شدند از مشهورترين نمايشگاه‌ها از اين نوع بوده‌اند در حال حاضر کشور کره جنوبى برگزارى نمايشگاه ”Expoqz“ را در شهر ”Taejon“ کره اطلاع داده است. برگزارکننده نمايشگاه مزبور با انتشار بروشور و طرح شعارهاى ”فراز و نشيب‌هاى جاده توسعه“ ، ”در جستجوى تکنولوژى نوينى براى محافظت از بشر و محيط زيست“ و درباره خود، جهان و آينده، موضوع نمايشگاه را تفهيم مى‌نمايد.نمايشگاه‌هاى اکسپو داراى سابقه برگزارى در ايران نيستند .