اعتبار اسنادى فعال (Operative L/C)

کليه اعتبارات اسنادى گشايش شده فعال تلقى مى‌شود و طرفين با توجه به متن اعتبار که حاوى توافقات و تعهدات آنها است مکلف به انجام آن مى‌باشند.

اعتبار اسنادى غيرفعال (Non Operative L/C)

اگر در متن اعتبارى صراحتاً غيرفعال بودن اعتبار قيد شود، در آن صورت آن اعتبار تعهدى براى طرفين ايجاد نمى‌کند و مانند آن است که اعتبارى باز نشده است. افتتاح اعتبار اسنادى غيرفعال عمدتاً به منظور مطالعه و يادآورى و بررسى موضوع معامله براى طرفين مى‌باشد، که در صورت احراز شرايط مى‌توان آن را فعال نمود.