.......به تاريخ.................
     شماره .......................
 
خواهشمند است در پاسخ به اين شماره اشاره فرمائيد
 
فرم ابلاغيهٔ اعتبار اسنادى صادراتى به مشترى      
                   
موضوع اعتبار اسنادى شمارهٔ ما .................. شمارهٔ کارگزار ........................ به مبلغ ......... نوع کالا ............... رونوشت تلگراف / نامه شمارهٔ .................... مورخ ....................... کارگزار ........... اين بانک که به وسيلهٔ آن اعتبار اسنادى برگشت‌ناپذير بالا به نفع شما گشوده شده است به ضميمه ارسال مى‌گردد.
   چون پرداخت وجه اعتبار بالا بدون تضمين اين بانک مى‌باشد بنابراين هيچگونه مسؤؤليتى از اين لحاظ بر عهدهٔ اين بانک نخواهد بود.
   درصورتى‌که از اين اعتبار به ترتيبى که مقرر شده استفاده خواهيد نمود خواهشمند است در ضمن اعلام وصول اين نامه مراتب را مرقوم و چنان‌چه اعتبار مورد قبول شما نباشد نيز اين بانک را کتباً مستحضر فرمائيد.
   بديهى است براى استفاده از اعتبار بايد اسناد مورد مطالبهٔ کارگزار به انضمام يک رونوشت اضافى براى بايگانى بانک قبل از سررسيد و طبق شرايط و مشخصات اعتبار به اين بانک تسليم گردد که نسبت به وصول و پرداخت وجه اسناد اشکالى توليد نشود.
   ضمناً متذکر مى‌گردد که اگر کالاى موضوع اين اعتبار توسط نمايندهٔ شما از بندر مربوط صادر شود و در بارنامه نام مشاراليه ذکر شده باشد پشت‌نويسى بارنامه به وسيلهٔ همان نماينده يا حق‌العمل کار شما ضرورى است.
    تاريخ دريافت:  
    رديف:  
    پرونده:  
    از:  
    موضوع:  
    عطف:  
      جواب:  


اين سند معمولاً يک اعتبار اسنادى برگشت‌ناپذير مى‌باشد که کليد ورود به تجارت بين‌المللى بى‌دردسر است، زيرا فروشنده تضمين مى‌دهد که پول کالاهايش را در محدوده زمانى توافق شده در قرارداد دريافت خواهد کرد. اعتبار اسنادى همچنين سندى است که احتمالاً بيش از هر سند ديگر، موجب بروز مشکلات، تأخيرها و هزينه‌ها مى‌شود. علت اين امر، وجود ضعف در خود سند نيست. عدم‌توجه به جزئيات و بى‌دقتى در برخورد با اين سند، ممکن است به قصور در رعايت شرايط ناظر بر صدور آن منجر شود.


اعتبار اسنادى معمولاً به صورت‌هاى زير براى صادرکننده سودمند است:


- به محض اينکه مشترى با پرداخت پول به‌صورت اعتبار اسنادى موافقت مى‌کند، از بانک خود درخواست مى‌نمايد که اعتبار اسنادى را براساس شرايط توافق شده ميان طرفين براى صادرکننده گشايش کند.


- از اين پس، ارائه اسنادى که نشان‌دهنده صادرکننده شرايط و ترتيبات توافق شده با مشترى را رعايت کرده است، به عهده صادرکننده است.


- هنگامى که بانک صادرکننده، قانع شود که صادرکننده شرايط اعتبار اسنادى را برآورده ساخته است، پول را براساس شرايط توافق شده مى‌پردازد و اسناد را به مشترى تحويل مى‌دهد تا او بتواند کالاها را دريافت کند.


به محض تحقق شرايط اعتبار اسنادى از سوى فروشندگان، مبلغ مربوطه براساس شرايط اعتبار اسنادى به آنها پرداخت مى‌شود. به اين ترتيب، فروشندگان با بانک‌ها طرف حساب هستند نه با خريداران، روى ديگر اين سکه آن است که بانک تنها در صورتى‌که مى‌تواند پول را به فروشندگان پرداخت کند که کاملاً از برآورده شدن شرايط اعتبار اسنادى اطمينان حاصل نمايد.


اين عامل، موجب بروز بيشتر مشکلات در اعتبارات اسنادى مى‌شود. گاهى اوقات، بانک‌ها به خاطر شتاب‌زدگى در بررسى جزئيات دقيق سرزنش مى‌شوند. اين اتهامات معمولاً غيرمنصفانه و نابجا است، زيرا حقيقتاً اعتبار اسنادى ممکن است در اثر اشتباهى بسيار جزئي، همانند اشتباه در هجى نمودن يک واژه، رد شود.