طرح کارنه ATA منافعى را براى کليّه افراد ذى‌نفع، گمرکات، اشخاص، سازمان‌ها و شرکت‌هاى خصوصى که احتياج به تسهيلات ورود موقت دارند، در بردارد. کارنه ATA ساده است و به آسانى به وسيله دارنده آن تنظيم مى‌شود. چون کليّه کالاهاى همراه با کارنه ATA تحت پوشش يک تضمين بين‌المللى قرار دارند، انجام عمل ديگرى در اين زمينه چه به وسيله گمرکات و چه به وسيله واردکننده، در هنگام وارد کردن کالا لازم نمى‌باشد. علايم شناسائى الصاق شده به وسيله گمرک يک طرف متعاهد مى‌تواند به وسيله گمرکات ساير طرف‌هاى متعاهد مورد قبول قرار بگيرد. کليّه اين عوامل به کاهش زمان لازم جهت ترخيص کالاهاى تحت پوشش يک کارنه ATA در کليّه کشورهائى که به وسيله دارنده کارنه مورد استفاده قرار گيرد، کمک مى‌کند.


يک منفعت ديگر که بسيار از سوى جامعه تجارى مورد قدردانى قرار گرفته اين است که در خلال اعتبار کارنه کالاها را مى‌توان به‌طور موقّت تحت پوشش يک کارنه به قلمرو طرف‌هاى متعاهد بسيارى به هر مقدار که دارنده کارنه بخواهد وارد نمود. اين کار به ويژه در موردى مفيد است که شخص ذى‌نفع بخواهد کالاهاى موردنظر را به‌طور موقّت داخل کشورهاى مختلفى در ضمن يک سفر وارد نمايد. فرضاً اگر يک مسافر تجارتى بخواهد نمونه‌هائى را به خريداران بالقوه در کشورهاى مختلف نشان بدهد، اين کار امکان دارد.


اين‌ها تنها مواردى نيستند که اين عمل تسهيلاتى احتمال دارد به ‌نفع دارنده کارنه باشد. به هر حال، استفاده از يک کارنه ATA که سپرده به همراه دارد و به وسيله ادارات گمرکى کليّه طرف‌هاى متعاهد قبول مى‌شود. دارنده آن را قادر مى‌سازد که در پول و زمان صرفه‌جوئى نمايد که اين موضوع بدون ترديد يک فاکتور مهم در رقابت بين‌المللى محسوب مى‌شود.