هر WorkFlow درواقع جريان کار را در يک واحد از فرآيند تجارى نشان مى‌دهد. دو نوع WorkFlow داريم فازى و نمادى.


هر فرآيند تجاري، يک WorkFlow فازى دارد که هسته مرکزى را تشکيل مى‌دهد و مى‌تواند چند WorkFlow نمادى داشته باشد که مربوط به زيرسيستم‌هاى آن مى‌شوند. يک WorkFlow نمادى فرم ساده‌اى از نوع فازى مى‌باشد. هر WorkFlow داراى اجزاى مشخصى مى‌باشد که در تجزيه و تحليل فرآيندهاى تجارى بايد اين اجزا را براى هر WorkFlow مشخص کنيد.


هر participant در يک WorkFlow يکى از انواع زير است:


- performer (شخصى که مسؤول انجام کار است)


- Customer (شخصى که کار براى او انجام مى‌شود)


- حداقل يک observer (شخصى که فرآيند WorkFlow را مورد نظارت قرار مى‌دهد). البته داشتن اين جزء اختيارى است.