Serverها:


- Microsoft Windows NT3.5 و بالاتر


- کليه Platformهايى که Oracle را پشتيبانى مى‌کنند


- کليه Platformهايى که بانک اطلاعاتى SUPRA را پشتيبانى مى‌کنند.


Clientها:


- Mictosoft Windows 95


- Microsoft Windows NT3.5 و بالاتر


زبان‌هاى برنامه‌نويسى:


- Microsoft Visual Basic 4.0 و بالاتر


- Microsoft Windows C++4.0 و بالاتر


- Microsoft Visual J++1.1 و بالاتر


- تمام زبان‌هايى که Active X را پشتيبانى مى‌کنند.


استانداردها:


- OLE/Active X


- COM/DCOM


بانک‌هاى اطلاعاتى:


- Microsoft SQL Server


- ORACLE


- SUPRA


- ............