ابزار آناليز و مدل‌سازى WorkFlow Frame Work کمپانى‌ها را قادر مى‌سازد تا پرقدرت‌ترين متدلوژى بهينه‌سازى فرآيندهاى تجارى که تاکنون طراحى شده را پياده‌سازى کنند. اين متدلوژى براساس مدلى که دوتن از اساتيد دانشگاه Stanford به‌نام Flores و Winograd مطابق شکل ذيل ارائه کرده‌اند، بنا نهاده شده و معتقد است که يک کار نه ازطريق چرخش اوراق در يک سازمان بلکه درقالب تعهداتى که به‌وسيله افراد (people) مطرح مى‌گردد، انجام مى‌شود. به همين دليل، يک سيستم کارآمد مبتنى بر WorkFlow به کاربران کمک مى‌کند تا بتوانند به تعهدات خود جهت نيل به اهدافى که کل سازمان براى کسب موفقيت به آن نياز دارد، جامه عمل بپوشانند.


WorkFlowها با چندين پارامتر مشخص مى‌شوند:


- کارى که بايد انجام شود


- مسؤولينى که بايد کار را انجام دهند. (مشترى "Customer" و مجرى کار "performer")


- نيازمندى‌هايى که براى اتمام موفقيت‌آميز کار مطرح مى‌شوند، و مسلماً بايد مشترى را راضى نمايند. (هدف نهايى رضايت مشترى است) (شايد هميشه حق با مشترى است!)


Observer
Observer

از تجمع business processهاى مستقل مدل کلى فرآيندهاى يک سازمان تعريف مى‌گردد.


WorkFlow باعث مى‌شود توليد برنامه‌هاى کاربردى که فرآيند تجارى را منعکس مى‌کنند بسيار آسان‌تر شود، چون اين به‌طور طبيعى منطق فرآيندهاى تجارى را از منطق برنامه‌هاى کاربردى کامپيوترى جدا مى‌کند.


سيستم لايه‌اى WorkFlow Frame Work تاحد زيادى خودکارسازى فرآيند را ساده مى‌سازد و به‌راحتى مى‌توانيم بدون تغيير منطق برنامه کاربردي، فرآيند تجارى را تغيير دهيم. لذا برنامه‌هاى کاربردى طراحى شده مبتنى بر WorkFlow طول عمر بيشتر و درنتيجه بازگشت سرمايه بيشترى را خواهد داشت.