به‌جز اين که طور ديگرى مقررّ و موافقت شده باشد رسيدگى به ادّعاهاى شرکت در پرداخت خسارت مشترک بعد از تکميل سفر دريائى و با توجه به قانون محل تحويل کالا به‌عمل مى‌آيد مگر آنکه به نحو ديگرى صراحتاً توافق شده باشد.


اگر بعد از تحمّل هزينه‌هاى فوق‌العاده و قبل از اتمام سفر دريائي، کشتى و محموله از بين بروند مالک کشتى نمى‌تواند تقاضاى پرداخت خسارت مشترک از صاحبان کالا را بنمايد.


قاعدهٔ G يورک ـ آنتورپ مى‌گويد که:


رسيدگى به خسارت مشترک اعم از دادن خسارت و يا گرفتن از آن در محل خاتمه سفر و براساس ارزش کالا در آن مکان انجام مى‌شود.


مادهٔ ۱۳ يورک ـ آنتورپ مى‌گويد که:


تعميراتى که جزو خسارت مشترک محسوب باشند شامل تخفيف و کسور در مورد نو به جاى کهنه در زمانى که مواد يا قسمت‌هاى کهنه با نو تعويض مى‌شوند نمى‌گردد مگر اين که عمر کشتى بيش از پانزده سال باشد که در اين صورت يک‌سوم از خسارت کم مى‌شود. اين تخفيف تابع عمر کشتى است که از تاريخ ۳۱ دسامبر سال اتمام ساختمان کشتى تا زمان ورود خسارت مشترک محاسبه مى‌گردد، به استثناء عايق‌بندي، قايق‌هاى نجات و قايق‌هاى مشابه آن، وسايل و تجهيزات دريانوردي، ماشين‌آلات و ديگ‌هاى بخار که تخفيف آنها با توجه به عمر هر کدام از آنها در هنگام ورود آسيب موضوع خسارت مشترک محاسبه مى‌شود.


کسور براساس قيمت وسايل و قطعات نو وقتى که تمام شده و آماده نصب در کشتى است حساب مى‌شود. هيچ‌گونه کسرى بابت خواربار، ذخاير، چرخ دنده و چرخ لنگر منظور نمى‌شود.


هزينه‌هاى مربوط به حوضچه‌هاى تعميراتى و سرسره (Slipway) و هزينهٔ بالا آوردن و بلند کردن کشتى به‌طور کامل منظور خواهد شد.


هزينه‌هاى رنگ‌آميزي، تميز کردن يا پوشش زير کشتى جزو خسارت مشترک محسوب نمى‌شود مگر اين که زير کشتى در ظرف ۱۲ ماه قبل از تاريخ خسارت مشترک پوشش و رنگ‌آميزى شده باشد که در اين صورت نصف اين هزينه به‌عنوان خسارت مشترک محسوب مى‌گردد.


هم‌چنين، ميزان مشارکت در پرداخت خسارت مشترک براى هر مال براساس ارزش خالص آن در زمان اختتام سفر دريائى محاسبه مى‌گردد. مگر موردى که ارزش کالا در صورت حساب تجارى ارائه شده به گيرندهٔ کالا مشخص شده باشد که در اين صورت براساس قيمت آن در زمان تخليه تعيين مى‌گردد. و اگر چنين صورت‌حسابى نباشد ارزش زمان بارگيرى محاسبه مى‌شود. ارزش محموله شامل هزينهٔ بيمه و کرايه نيز خواهد بود مگر آن‌که اين کرايه براى مخاطراتى جز مخاطرات مربوط به خود کالا بوده باشد. اما هر نوع خسارت و ضرر و زيان وارده به کالا قبل و يا در زمان تخليه از آن کسر مى‌گردد. ارزش کشتى بدون در نظر گرفتن اثر منافع و مضار حاصل از قرارداد اجاره به صورت لخت يا مدت معيّن که کشتى ممکن بوده است انجام دهد تعيين مى‌گردد.


بر اين مبالغ بايد مبلغى که به‌عنوان خسارت مشترک براى اموال فدا شده منظور مى‌گردد اضافه شود البته در صورتى که اين مبلغ قبلاً منظور نشده باشد. از کرايه حمل کالا و مسافر که مالک کشتى انتظار وصول آن را دارد دستمزد کارکنان کشتى و هزينه‌هاى مربوط به تحصيل کرايه حمل کالا و مسافر که به فرض از بين رفتن کامل کشتى و محموله در تاريخ وقوع خسارت مشترک پرداخت نمى‌شد و به‌عنوان هزينه‌هاى خسارت مشترک قبول نمى‌گرديد کسر مى‌شود. هم‌چنين از ارزش اموال، کليه هزينه‌هائى که در اثر حوادث موضوع خسارت مشترک صرف مى‌شوند به‌جز آنهائى که در خسارت مشترک مجاز هستند کسر خواهد شد.


اگر کالا قبل از اين که به مقصد برسد فروخته شود براساس قيمت خالص و واقعى حاصله از فروش به علاوه مبلغى که به‌عنوان خسارت مشترک جبران شده، در خسارت مشترک شرکت مى‌کند.


لوازم و اثاثيه شخصى مسافرينى که طبق بارنامهٔ دريائى حمل نگرديده‌اند تعهّدى در پرداخت خسارت مشترک نخواهند داشت.