مجموع هزينه‌هاى عمومى را از يک نظر مى‌توان به هزينه‌هاى درآمدى و هزينه‌هاى سرمايه‌اى و از يک نظر ديگر مى‌توان به هزينه‌هاى توسعه‌اى و هزينه‌هاى غيرتوسعه‌اى تقسيم نمود.

جدول طبقه‌بندى هزينه‌هاى عموم يا از ديدگاه اقتصاد توسعه

نوع هزينه‌ها مشخصات علامت اختصارى
درآمدى داشتن طبيعت جارى براى دولت‌ها RE
سرمايه‌اى داشتن طبيعت سرمايه براى دولت‌ها CE
توسعه‌اى داشتن طبيعت زيربنائى براى دولت‌ها DE
غيرتوسعه‌اى داشتن طبيعت استراتژيک براى دولت‌ها NE

هزينه‌هاى درآمدى

به هزينه‌هاى جارى نظير هزينه‌هاى ادارى و نگهدارى اطلاق مى‌شود و مى‌توان به‌طور خلاصه آنها را با (Reveneue Expenditure - RE) نشان داد.

هزينه‌هاى سرمايه‌اى

اين هزينه‌ها، طبيعت سرمايه را دارند و يک بار براى هميشه انجام مى‌شوند. طرح‌‌هاى چندمنظوره، طرح‌هاى بزرگ ملى و... از اين قبيل هستند. اين‌گونه هزينه‌ها، ماهيتاً تکرارناپذير هستند و مى‌توان به‌طور خلاصه آنها را با CE نشان داد.

هزينه‌هاى توسعه‌اى

هزينه‌هاى دولت در خصوص تأمين طرح‌هاى حمل و نقل، کشاورزى و صنعتى و امثال اينها را مى‌گويند. هزينه‌هاى آموزشى و پژوهشى نيز جزء هزينه‌هاى توسعه‌اى است و مى‌توان به‌طور خلاصه آنها را با DE نشان داد.

هزينه‌هاى غيرتوسعه‌اى

به هزينه‌هاى مى‌گويند که براى تأمين امنيت داخلى و اجراء قوانين و مقررات و تأمين امنيت خارجى و حراست از مرزهاى ملى ضرورت دارد و مى‌توان به‌طور خلاصه آنها را با NE نشان داد.