هزينه‌هاى عمومى دولت عبارت است از بهاء کالاها و خدماتى که در حدود فعاليت دولت پرداخت مى‌شود. طبقه‌بندى اين هزينه‌ها متفاوت است و تقريباً به تعداد نويسندگان کتب ماليه عمومي، طبقه‌بندى وجود دارد.