اهداف سياستگزارى اقتصادى را مى‌توان از نظر زمانى به دو هدف کوتاه‌مدت و هدف بلندمدت تقسيم‌بندى نمود.

اهداف سياستگزارى اقتصادى کوتاه‌مدت

اين اهداف را مى‌تواند در سه چهره تأمين اشتغال مطلوب، تثبيت قيمت‌ها و تحصيل تعادل تراز پرداخت‌ها معرفى نمود.

اهداف سياستگزارى اقتصادى بلندمدت

اين اهداف را مى‌توان در چهره‌هاى زير معرفى نمود.


ـ تشخيص صحيح منابع

ـ بازپخش درست‌تر درآمد و ثروت

ـ بازپخش درست‌تر درآمد و ثروت

ـ حمايت ترجيحى از بخش‌هاى خاص و اولويت دادن به آنها

ـ حصول و حفظ حد مطلوب جمعيت