سياستگزارى مالى سه مؤلفه درآمدهاى عمومي، هزينه‌هاى عمومى و کسرى بودجه نقش اساسى را ايفاء مى‌کنند. دولت‌ها براى ايفاء بهينه نقش خود نيازمند يک سرى اطلاعاتى هستند که اين اطلاعات يارى‌دهنده تصميم‌گيرى مديران دولتى و سياستگزارى مالى در هر دولتى به‌شمار مى‌آيد.


توانائى دولت‌ها در انجام مؤثر و بهينه وظايف پيش‌بينى‌شده در قانون، به کيفيت تصميماتى بستگى دارد که اين کيفيت تصميمات تابع کيفيت اطلاعاتى است که براساس آن دولت‌ها تصميم‌گيرى مى‌نمايند.


براى تصميم‌گيرى سياستگزاران مالي، به اطلاعات درست و صحيح درباره درآمدهاى عمومي، هزينه‌هاى عمومى و کسرى بودجه و همچنين تعبير و تفسير صحيح اين اطلاعات لازم و ضرورى است. اگر اين اطلاعات درست نباشد، تصميمى که گرفته مى‌شود تصميمى صحيح نخواهد بود و اقدامات سياستگزاران که براساس اطلاعات غيرصحيح به‌عمل آمده است اقدامات نابه‌جا خواهد بود.


اطلاعات براى سياستگزاران مثل ساير سياستگزاران بااهميت تلقى مى‌شود و شريان‌هاى حياتى هر سياستگزاري، اطلاعات است. اطلاعات را به‌عنوان خون يک موجود زنده تعبير و تشبيه مى‌نمايند. پس مى‌توان گفت اطلاعات يک ابزار فوق استراتژيک مهم براى سياستگزاران مالى تلقى مى‌گردد.


سياستگزاران مالى براى تصميم‌گيرى صحيح و مؤثر به دو نوع اطلاعات زير نيازمند هستند:


۱. اطلاعات اساسى درباره درآمدهاى دولت

۲. اطلاعات اساسى درباره هزينه‌هاى دولت


داشتن اطلاعات فوق به دولت کمک مى‌کند با تصميم‌گيرى صحيح و مؤثر سالانه به‌هنگام تهيه و تنظيم بودجه سالانه داشته باشند.