به استناد ماده ۱۲ قانون ماليات‌هاى مستقيم، کليه اراضى باير واقع در محدودهٔ شهرها که بدون عذر موجه باير باقى بمانند مشمول ماليات سالانه به‌شرح زير مى‌باشند:


۱. اراضى که تا دو سال از تايخ اجراء اين قانون باير نگه داشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به‌ازاء هر سال.


۲. اراضى که تا چهار سال از تاريخ اجراء اين قانون باير نگه داشته شوند، معادل چهار درصد ارزش آن به‌ازاء هر سال مازاد بر دو سال مذکور.


۳. اراضى که بيش از چهار سال از تاريخ اجراء اين قانون باير نگه داشته شوند، معادل ۵ درصد ارزش آن به‌ازاء هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

چگونگى تعيين ارزش اراضى باير

ارزش اراضى باير براساس ارزش معاملاتى موضوع ماده ۶۴ قانون مزبور تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

معافيت‌هاى مالياتى ماليات بر اراضى باير

معافيت‌هاى مالياتى اين نوع از ماليات به يازده بخش به‌شرح زير خواهد بود:


۱. در صورت خروج اراضى باير برحسب گواهى مراجع ذى‌صلاح از شمول عنوان مذکور از سال خروج، مشمول ماليات بر اراضى باير نخواهد بود.


۲. چنانچه براى اراضى باير از سوى مراجع ذى‌ربط مجوز احداث بناء يا عمران صادر شود، از تاريخ صدور مجوز تا پايان مهلت يا تمديد مهلت در صورتى‌که تا خاتمه مهلت احداث بنا يا عمران شده باشد.


۳. در صورتى‌که پس از درخواست مجوز احداث بناء و عمران صدور مجوز بنا به علل خارج از اراده مالک امکان‌پذير نباشد، به استثناء مواردى‌که صدور مجوز قانوناً ممنوع باشد، از تاريخ درخواست تا رفع علل مذکور، مالک از پرداخت ماليات متعلق معاف است.


۴. در صورت اعلام آمادگى مالکان اراضى باير براى فروش اين اراضى به وزارت مسکن و شهرسازى و انجام اقدامات لازم در اين ارتباط بنا به گواهى وزارت مذکور، از تاريخ اعلام آمادگى مالکيت اين اراضي، به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور مشمول ماليات نخواهند بود و اين حکم حتى در صورت عدم تمايل وزارت مزبور به خريد اين‌گونه اراضى جارى خواهد بود.


۵. مالکينى که خود يا افراد تحت تکفل آنها فاقد محل مسکونى مناسب بوده و داراى يک يا چند قطعه اراضى باير باشند تا حد نصاب مقرر در قانون زمين شهرى مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور از پرداخت ماليات معاف و نسبت به مازاد آن مشمول ماليات مى‌باشند.


۶. اراضى باير متعلق به شرکت‌هائى که تمام يا قسمتى از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد، نسبت به سهم دولت به استناد تبصره به استناد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون مزبور از معافيت برخوردار هستند.


۷. اراضى باير متعلق به شرکت‌هاى تعاونى مسکن که جهت اعضاء اختصاص يافته است.


۸. اراضى باير متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل به استناد تبصره ماده ۱۶ قانون مزبور.


۹. در مواردى که انتقال اراضى باير به‌صورت قهرى باشد، انتقال گيرنده اراضى باير تا پايان سن ۲۰ سالگى به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶ قانون مزبور مشمول معافيت ماليات بر اراضى باير خواهد بود.


۱۰. آن قسمت از اراضى بايرى که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا بنا به عللى به گواهى مراجع ذى‌صلاح دولتى يا نهادهاى انقلاب اسلامى بهره‌بردارى از آنها از عهده مالک خارج باشد به استناد تبصره ۶ ماده ۱۶ قانون مزبور از معافيت مالياتى برخوردار است.


۱۱. اراضى بايرى که در طرح شهردارى‌ها قرار گرفته و يا به‌علت دعوى مالکيت از طرف سازمان اوقاف و امور خيريه با دولت يا شهردارى‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت مالکان آنها به‌موجب گواهى مراجع صلاحيت‌دار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند به استناد تبصره ۶ ماده ۱۶ قانون مزبور از معافيت مالياتى برخوردار هستند.